Argumenter mot utbygginga i Tolga
Opplandskraft DA ønsker å bygge kraftverk ved Glåma gjennom Tolga.
ws
Vi er skeptisk til eller i mot dette fordi:
  • Fiske i Glåma er den største turistattraksjonen i Fjellregionen etter Røros. Ei kraftutbygging vil ha stor innvirking på fiske etter harr og ørret i elva.
  • Glåma er det første turister ser når de kommer til Tolga. Ikke minst i Tolga sentrum er elva en viktig del av landskapet og helheten. Hva er poenget med å restaurere fine gamle steinmurer ned mot elva som en viktig del av landskapsbilde, når elva så godt som blir borte?
  • Det er pr. i dag flere arbeidsplasser i tilknytning til fiske i Glåma. Glåma er og en ”døråpner” for fiske og friluftsaktivitet i resten av kommunen og regionen. Tolga kommune har jo en nasjonalparklandsby i Vingelen og ei levende og vital elv som Glåma må vi ha
  • Det biologiske mangfoldet i elva vil bli negativt påvirka. Ikke bare fisk, men bunnvegetasjon og bunndyr som fisken er avhengig av vil bli borte i den delen av elva som reguleres. Hva med viltets trekkruter i beiteområdene i Glåmadalføret mellom Tolga og Tynset når elva blir isfri om vinteren? Hovedbeiteområdene for elg om vinteren ligger jo her og på isen trekkrutene for viltet
  • Glåma som elv har gitt storsamfunnet mye strøm allerede. Tolgafallene er det siste uberørte fallet. Storsamfunnet kan med letthet spare inn et Tolga-kraftverk hvis det er vilje til det. Hva er kraftunderskudd? Skal krafta brukes til og produsere mer søppel som vi skal kjøpe og som vi i bunn og grunn ikke trenger?
  • Dette er en kostbar utbygging for samfunnet i forhold til hvor mye kraft det gir.
  • Lokalklima- vi frykter at elva kan gå åpen flere mil etter utløpet, noe som gir frostrøyk om vinteren. Dette kan gi dårlige boforhold og redusert livskvalitet for folk som bor nedstrøms helt til Tynset. Åpen elv og frostrøyk kan og gi glatte veier og forverra trafikkforhold på ei allerede ulykkesutsatt veistrekning i forhold til viltpåkjørsler.
  • Mindre attraktivt for innflyttere. Folk flytter gjerne hit på grunn av naturen og muligheter for friluftsliv. Tolga kommune er en Flytt Hit - og øko-kommune. Naturinngrep som dette er lite forenelig med å lokke hit trette urbane europeere med ren og uberørt natur.
  • Vi ønsker at Tolga som landbruks/ skogbrukskommune og øko-kommune heller tenker på bioenergi/energieffektivisering/ søppelforbrenning/ vindkraft som alternativ til vannkraft.
  • Vi spør oss og hva evt. framtidige kraftinntekter skal brukes til. Skal de går i det daglige driftssluket? Eller blir de øremerket f. eks næringsutvikling som kan føre til flere arbeidsplasser og økt tilflytting?
       Klikk på bildet for å se bildeserie fra Glåma på Tolga:
ws
       Bildegalleri Glåma
ff
<< tilbake til forrige side