Referat møte Malmplassen 05.07.2011 
ws

Skriv ut denne siden
ws
Møtte:
17 personer – både lokale og utenfra. Arbeidets Rett og Østlendingen var tilstede og dekket møtet.

Valgt Styre:
Sigrunn T. Åsen
Ingunn Kleven
Grim J. Åsgård
Jakob Trøan
Per Urseth
Bjørnar Semmingsen – Facebook ansvarlig.

Mandat/ arbeidsform:
Være en åpen forening for alle tvilere, skeptikere og motstandere til kraftutbygging. Uansett bakgrunn og nasjonalitet.
Fremme motargumenter på Facebook, i media, være tydelig på motstand og motargumenter, skape engasjement, synliggjøre et internasjonalt syn mot utbygging, være en formell part i den videre prosess på lik linje med berørte grunneiere og andre interesseparter – dvs. bla. å være en part som mottar utredningsrapporter for vurdering.

Dette ved å:
Invitere lokalpolitikere til åpen paneldebatt før valget.
Holde flere åpne folkemøter.
Fremme alternativer til utbygging (bioenergi, vindkraft, jordvarme m.m.).
Vise til at motstand er forankret både i ren medlemsmasse(ant.), og via underskriftslister.
Være et åpent fora både for argumenter mot og for.
Knytte ev. kontakt med Naturvernforbundet, Elveierlaget og andre aktuelle forbund/ foreninger.

Punkt, opplysninger og argumenter fremkommet fra de fremmøtte på møtet den 5. juli:

 • Harren er kommunens største turistattraksjon.
 • Mot-foreningen bør søke støtte hos Naturvernforbundet.
 • Vern strekningen som ”upåvirket” – melde dette inn til MD.
 • Unik fiskestrekning.
 • Eidsfossen med sin geologi er helt særegen.
 • Viktig med informasjon om muligheter ved bevaring + tap ved utbygging – informasjon til unge særlig viktig i denne sammenheng.
 • Elveeierlaget: data fra forskere tilsier unikt fiske og dyreliv i vann på aktuell strekning. Tolga og Eidsfossen har betydning for fiske helt ned til Høyegga (Alvdal). Det var sår dårlig utredning på turisme og alternativ utbygging at ny utredning kommer. Elveierlaget har bedt om at NINA også tar dette. Elveierlaget er for øvrig organisert med egen arbeidsgruppe. Jon H. Stensli er sekretær i denne. Elveierlaget vil formeldt ta standpunkt i saken når alle utredningene i saken foreligger. Ifølge laget er Glåma gjennom Tolga en ”fanger” og ”videresender” for fiske i Hodalen, Vingelen osv.
 • Har vi kraftunderskudd i Norge eller er dette en villet situasjon fra kraftbransjen selv ? Stor eksport om sommeren kan tilsi annet. Nye kabler til utlandet har egentlig foremålet eksport og ikke import. Hva er sanningen ?
 • Glåma gjennom Tolga er også vassdraget til besøkende, ikke bare kommunens innbyggere.
 • Fiske og ting blir ikke som det var med utbygging. Glåma er ”inngangsporten” til området.
 • For Tolga er Glåma en del av helheten – en naturperle. Mer å tjene på dette på sikt enn hva kraftutbygging vil gi.
 • Trekkruter for elg sør for Hummelvoll og ved Kvennan vil bli berørt av en utbygging.
 • Glåma synes ikke å ha noen naturverdi/ generell verdi for generasjonene fra 70- og 80-tallet og frem til i dag.
 • Viktig å nå frem med at Glåma har en tydelig verdi slik den er hos unge, og hos lokalpolitikere – disse må ”fores” med informasjon om viktigheten i dette.
 • Synliggjøre ringvirkninger, potensialet og netto i kommunekassa.
 • Muligheter å skape arbeidsplasser med Glåma som den er.
 • Mer arbeidsplasser på sikt uten utbygging, enn med utbygging.
 • Glåma drar mye internasjonale turister med sitt fiske.
 • Jobbe for varige helårs arbeidsplasser. Men dette krever arbeide.
 • Odd A.: Glåma er et kjært barn. Har vært fiskeoppsynsmann her i lang tid. Registreringer han gjorde tidligere på fisk og fiske er borte ! Har en del prinsipielle synspunkter vedr. dagens fiske.
 • Fiske og Glåma er svært viktig for Tolga og turisme.
 • Glåma er trekkplastret.
 • Ønsker vi Glåma bort ?
 • Det er klart flere argumenter mot enn for.
 
Pkt. å arb. videre med i 1. omgang, og for videre møter:
 •  Bli reg. som formell part i saken – tas opp med Tolga kommune (PU).
 •  Sjekke ut mulighet for økonomisk bistand – sjekke bla. med Tolga kommune (PU).
 •  Få i gang facebook siden med info.
 •  Sjekke med eks. Naturvernforbundet om hva de kan bidra med.
 •  Organisere og formalisere det videre arbeidet.
 •  Teleslynge/ mikrofon + høyttaler på åpne møter (i forh. til de som hører dårlig).


P.U.
18.07.11
 
<< tilbake til forrige side