Referat fra åpent folkemøte/paneldebatt den 08.09.2011 
ws

Skriv ut denne siden
ws

Åpent folkemøte/ paneldebatt den 08.09.11 med representanter fra de partier som stilte til kommunevalg i Tolga 2011 – tema kraftutbygging av Glåma gjennom Tolga

På initiativ fra Glåmas Venner ble det den 08.09.11 holdt et åpen folkemøte i kantina på kommunehuset. Temaet for møtet var den planlagte kraftutbyggingen av Glåma gjennom Tolga.
Da kommunevalget var nært forestående, syntes Glåmas venner det var både riktig tidspunkt og ikke minst viktig å utfordre de lokale partiene til en utspørring og paneldebatt rundt dette sentrale temaet.
Samtlige partier som hadde liste til kommunevalget i Tolga stilte med en representant til panelet – dvs. arbeiderpartiet, venstre, sv, senterpartiet og frie velgere. I tillegg stilte Terje Sørlie fra Eidsiva og redegjorde kort om status på utbyggingsalternativer, søknadsprosess, og hva som er forestående her. Ifølge Sørlie har Eidsiva fortsatt som plan at konsesjonssøknad for utbyggingen skal sendes NVE i løpet av desember 2011. Eidsiva planlegger videre et nytt åpent informasjonsmøte i Tolga senere på høsten 2011.
Ellers møtte ca. 40 innenbygds og utenbygds personer, i tillegg til presse.

Når det gjelder paneldebatten med de politiske representantene var disse oversendt relevante spørsmålsstillinger på forhånd. Dette for å kunne forberede seg, og gi mest mulig tydelige svar på sitt standpunkt til utbygging. Møtet var også åpent for de fremmøtte kunne stille egne spørsmål, og gi egne meningsytringer.
Til tross for dette må man dessverre si at det var lite tydelighet fra de politiske representantene til hvor de står når det gjelder utbyggingsplanene. Gjengangeren var hele tiden at man må vente på utredningsrapportene før noen konklusjon kan trekkes.
Det var også svært liten nyanse blant det politiske til generelt ståsted i forhold til energidebatt, og utbygging. Imidlertid skjen det tydelig igjennom at inntekter fra konsesjonskraft frister. Dette da enkelte av de politiske representantene stadig gjentok seg selv på det med avbøtende tiltak som løsning for de områdene der det mer og mer fremgår at en utbygging vil ha klare konsekvens – så som fiske og landskapsbilde.
På mange måter kan man si at SV gikk lengst i det med tydelighet i forhold til beslutning og standpunkt, dette da de lovet folkeavstemning rundt utbyggingssaken dersom de kom i ordførerposisjon etter kommunevalget.
 
<< tilbake til forrige side