Referat fra Naturvernforbundets møte på Tolga onsdag 28.09.2011 
ws

Skriv ut denne siden
ws

Bla. med utgangspunkt i planlagt kraftutbygging av Glåma gjennom Tolga, holdt Naturvernforbundet et åpent møte på Malmplassen på Tolga den 28.09.11.

Formålet med møtet var å ta initiativ til stifting av eget lokallag i Nord Østerdal under Naturvernforbundet, samt å sette fokus på flere planlagte kraftutbygginger i regionen – bla Glåma gjennom Tolga.
De fleste i styret til Glåmas Venner samt et titalls andre personer stilte på møtet. Dette både for å høre på innleggene til Per Flatberg og Lars Haltbrekken. Per Flatberg (leder i forbundets vassdragsverneutvalg) redegjorde for samlet plan, at kraftproduksjonen i snitt har vært større i Norge siden 2000 enn forbruket – et unntak her er kun 2010, at Statnett har konkludert med at kraftoverskuddet vil øke fremover som følge av mildere klima og mer nedbør. Til tross for dette er det økt press på ny utbygging. Bla er det pr. i dag ca. 700 konsesjonssøknader inne på nye småkraftverk.

Av lovverk er det naturmangfoldloven og vannkraftforskriften (§ 12) som skal sikre natur og at ev. utbygging er forsvarlig.
Naturvernforbundet er mot utbygging av Glåma gjennom Tolga, og Per Flatberg presiserte også viktigheten i å stå sammen i slike saker, samt å legge til side andre punkter som man ikke nødvendigvis er helt enige på – så som rovdyrpolitikk. Flatberg hadde også god tro på at en utbygging av Glåma Tolga ikke ville nå frem ved behandling av konsesjonssøknaden. Dette da tiltaket ville ha for store negative konsekvenser i forhold til produsert gWh.

Lars Haltbrekken på sin side fokuserte på energieffektivisering, og at man gjennom dette ikke ville trenge utbygging av så som Glåma. Dette da energieffektivisering av boliger og annen bygningsmasse ville føre til enda større kraftoverskudd enn det vi allerede har i Norge. En annen fordel med energieffektivisering er at man da ikke vil ha så stort behov for kraftoverføring. Noe som ytterligere kan redusere behovet for kraftoverføring er plassering av kraftkrevende industri der det er kraftoverskudd.
Dessverre har ikke Norge noen mål for energieffektivisering pr. i dag, bare hvor mye som skal bygges ut av fornybar energi.
Halbrekke uttrykte forståelse for presset kommuneøkonomi, men advarte samtidig kommunene mot å høre for mye på inntektslovnadene fra utbygger. Landssammenslutningen av vassdragskommuner (LVK) og Naturvernforbundet merker ofte at den økonomiske gevinsten er langt lavere enn det kraftutbygger lover.

Naturvernforbundet avsluttet sitt informasjonsmøte med å vise til en rapport som var lagt ut på forbundets hjemmeside – rapporten Krafttak for riktig kraftbruk.

Glåmas Venner ser en klar alliansepart i Naturvernforbundet i sin motstand til kraftutbygging av Glåma gjennom Tolga, men vil foreløpig stå som en sidestillet part i dette, og ikke som en undergruppe av forbundet.
Glåmas venner ser også en klar nytte i den kompetanse Naturvernforbundet har på slike saker – ikke minst i den videre prosess fremover.
 
<< tilbake til forrige side