Referat fra Opplandskrafts møte på Tolga onsdag 07.12.2011 
ws

Skriv ut denne siden

ws

Kort referat fra infomøtet som ble holdt i utbyggers regi på Malmplassen, Tolga den 07.12.11

NINA NINA

Et både bra og informativt møte. Temaene var i hovedsak informasjon fra NINA vedr. deres rapporter om konsekvenser for fiske og fisketurisme (utdrag fra foreløpige rapporter), samt statusgjennomgang fra utbygger vedr. planlagt fremdriftsprosess. Det ble i denne forbindelse også vist animerte bilder av de aktuelle massedeponiene. Møtet ble avsluttet med spørrerunde fra «salen».

NINA's konklusjon så langt er at konsekvens for fisk er fra middels til liten – alt etter utbyggingsalternativ og type fisk (harr blir mindre berørt enn ørret på utbygningsstrekningen – dette med naturlig bakgrunn i at det er mest ørret, og lite harr her). NINA påpeker likevel at tunellutløp og dam vil bli klare barrierer, og at utbygger må ha fokus avbøtende tiltak her – ellers vil konsekvensene for fisk bli mye større.

Sluttintrykket er likevel at NINA har begrenset erfaring på hvordan ev. avbøtende tiltak vil virke. Noe som kom frem ved at de ikke kunne si noe helt sikkert vedr. langtidsvirkninger.

NINA`s foreløpige konklusjon vedr. konsekvens en ev. utbygging vil ha for fisketurisme er at det pr. i dag er en omsetning på 4,7 mill. (fiskernes samlede forbruk i influensområdet), og at dersom de siste års stigende trend fortsetter, vil en teoretisk omsetting i 2030 kunne ligge på 16,8 mill.

Fullstendig versjon av NINA's presentasjoner kan sees via disse linkene:
- Konsekvenser for fisketurisme: klikk her (*.pdf ~0.8 MB)
- Konskevenser for fisk og bunndyr: klikk her (*.ppt ~ 3 MB)
(Presentasjonene finnes også under "Fakta om utbyggingen" i menyen)

Når det gjelder utbygging fastholder Eidsiva fortsatt sine 4 utbyggingsalternativer, men gir klart uttrykk for at det er dårlig økonomi i det minste (Lensmannsfossen – Kleva). Videre opplyste utbygger at minstevannføring på vinter blir på 5 m3/sek, og sommervannføringen på 12 m3/sek. Det ble imidlertid ikke klart angitt når vinter og sommer starter/ slutter – dvs. når man går ned fra sommervannføring på 12 m3/sek til 5 m3/sek. Heller ikke når på våren man går opp igjen til 12 m3/sek.

Eidsiva opplyste videre at deres fremdriftsplan var slik:
- Konsekvensutredninger ferdig i løpet av 2011
- Foreløpig konsesjonssøknad til NVE i løpet av januar 2012
- Endelig konsesjonssøknad til NVE 01.05.12
- Sluttbehandling i NVE/OED 2015
- Prosjektering 2016
- Byggeperiode 2017 – 2019
- Levering og montering av elektroinstallasjoner 2018 – 2019.
- Igangsetting produksjon 2019 – 2020.

Det som synes rimelig klart er at Eidsiva vil «stresse» det med start av kraftproduksjon før 01.01.2021. Dette med bakgrunn i ordningen med grønne sertifikater og den støtte på 20 øre/kwh de kan få dersom produksjon er i gang før nevnte dato (slik lovverket er pr. i dag).

Til spørsmål om hvorfor utredningsrapporter ikke ville bli frigitt før 01.05.12, ble det svart at dette var på grunn av kvalitetssikring, og at noen rapporter ble lagt til grunn for andre rapporter igjen.

Eidsiva vil holde nytt infomøte senere igjen – sannsynligvis når flere av de andre utredningsrapportene er ferdige.

Referat Glåmas Venner
 
<< tilbake til forrige side