Styremøte i ”Glåmas venner” 27.10.2011
ws
Skriv ut denne siden
ws

Tilstede: Jakob Trøan, Grim Jardar Aasgård, Sigrun T. Aasen, Per Urseth

På styremøtet ble det diskutert hvordan foreningen skal arbeide videre fremover – bla hvilken lærdom en kunne hente fra sammenslutningen mot utbygging av Vestsida – Vigdøla, en sak der aktuelt kommunestyre i sin avstemning gikk i mot utbygging av nevnt vassdrag – altså en sier for de som var motstandere.

Videre ble det på styremøtet gått gjennom status på utredningsrapporter som det arbeides med for Glåmautbyggingens del, bla. konsekvenser en evt. utbygging vil ha for fisk og stedlig turisme i hovedsak knyttet til fiskeopplevelser.
Så langt er ingen rapporter helt ferdige, men vi har fått opplyst arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av november/desember 2011.
Uverifiserte opplysninger fra disse tyder på at en ev. utbygging vil ha klare negative konsekvenser for fisk – både på selve utbygningsstrekningen, samt på elvestrekningene ovenfor og nedenfor. Videre er det funnet flere nye gyteplasser for ørret på selve utbygningsstrekningen.
Medfører dette riktighet, synes Eidsivas nylige uttalelse i lokalpressen om middels konsekvens for fiske – selv med største utbyggingsalternativ, å være et godt «sminket» bilde av de reelle fakta.
Det vil derfor bli svært spennende å høre NINA`s orientering om fiskerapporten i det infomøte som er planlagt på Malmplassen den 07.12.11.

Dessverre ser det ikke ut til at skriftlig versjon av konsekvensrapportene blir frigitt før tidligst i januar 2012.

Foruten dette øker antall støttemedlemmer på face-book jevnt og trutt. Her trenger vi alle de medlemmer vi kan få for å synliggjøre bred mostand og skepsis til utbygging av Glåma gjennom Tolga. Spre derfor dette til alle aktuelle kjente og aktuelle nye medlemmer.

Motstand nytter!

30.11.2011
 
<< tilbake til forrige side