Glåmas venner - tidligere oppdateringer og saker
ws
Bildegalleri Glåmaws
Klikk på bildet for å se bildeserie fra Glåma på Tolga

Glomma eller Glåma (norrønt Gláma 'den bleikblå' er Norges lengste elv, ca. 600 km lang, med ca. 860 m fall. Elva er en meanderelv ved de flateste partiene av løpet, f.eks. gjennom Solør.
Glommas kilder er noen små vann i Tydalsfjellene i Sør-Trøndelag. Fra Mustjønna renner den til Rien, og herfra kalles elva Glåma til den renner ut i Aursunden. Herfra går den fra Glåmos nordøst i Røros kommune og munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad. Glomma er hovedelv i vassdraget med samme navn, som har et totalt areal på 42 441 km² (hvorav 422 km² ligger i Sverige).
En kan merke seg at begge navneformene er autoriserte og brukt av Statens kartverk som har vedtatt skriveformene Glåma i Sør-Trøndelag og Hedmark, og Glomma i Akershus og Østfold. Det har vært fløtet tømmer på Glomma i uminnelige tider. Fløtingen var på topp i 1952, da 14 millioner stokker gikk igjennom Glennetangen lense. Fløtingen opphørte ikke før i 1985.

Kilde: wikipedia
....................................................................
ws
Positivt for Glåma, og gledelig for motstanden mot utbygging:
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) både sentralt og fylkeslaget i Hedmark, og Norges Naturvernforbund både sentralt og fylkeslaget i Hedmark:"..Da endring i vannføring, etablering av en stor demning, reguleringsmagasin og kraftlinjer, samt store massedeponier, vil få negative konsekvenser på natur- og friluftslivsverdiene i Glommas siste relativt uberørte strykstrekning, mener vi at konsesjonssøknaden må avslås av hensyn til fiske, friluftsliv, biologisk mangfold og landskap.."
Les uttalelsen: klikk her
...................................................................
ws
Utbyggers kommentarer og svar ang utbygginga
Utbyggers kommentar til høringsuttalelsene foreligger nå. Noe som synes å være en gjennomgående tone i Opplandskrafts kommentar til de i alt 40 innkomne høringsuttalelsene, er at det gjøres iherdige forsøk på å stemple alle kritiske vurderinger som synsing og oppskalering av det som er negativt. Konkret i denne forbindelse nevnes både uttalelsen fra Fylkesmannen i Hedmark og Glåmas Venner.
Jfr. oppslag i Østlendingen den 26.02.14 synes tydeligvis Opplandskraft at frontalangrep er den beste medisin for å besvare kritiske uttalelser til prosjektet, samt det som er påvist som mangler i foreløpig prosjektering og utførte utredninger. En kan derfor undres på om utbygger føler seg stilt til veggs og mangler gode og saklige svar. Denne måten å besvare kritikk på kan også tolkes som at utbyggingsprosjektet er like dårlig som det det virkelig er.
Les dokumentene på Tolga kommunes hjemmeside: klikk her
...................................................................
ws
Fylkesmannen i Hedmark:f0

"..Fylkesmannens vurdering er at ulempene ved en utbygging av Tolga kraftverk overstiger de samfunnsmessige fordelene utbyggingen vil medføre, og samfunnsnytten den fornybare kraftproduksjonen tiltaket vil gi kan oppnås med vesentlig mindre miljøulempe andre steder. Fylkesmannen frarår derfor NVE å gi konsesjon for Tolga kraftverk, og fremmer innsigelse til søknaden om utbygging av Tolga kraftverk.."
Les uttalelsen: klikk her

...................................................................
ws

Kronikk om vassdragspolitikk i Hamar Arbeiderblad - tirsdag 3. september 2013
Energi: Ny kraftutbygging er industripolitikk fra femtitallet, og ikke moderne miljøpolitikk. Norsk vassdragsnatur i fare.
Les hele kronikken:
klikk her
...................................................................

ws
Kronikk om vannforvaltning i Bergens Tidende
- onsdag 14. august 2013
«NORGE SKAL KJENNETEGNES ved rent og friskt vann», sa tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) da Norge innførte EUs vanndirektiv i 2008. Vanndirektivet skulle sikre norsk vannmiljø, både ferskvann og kystvann, og sørge for god tilstand innen 2021.
Les hele kronikken: klikk her
...................................................................
ws
Norge var en klar nettoeksportør
av el-kraft i november 2011. Ifølge A-magainet nr. 3 – utgitt 20.01.12 var Norge en klar nettoeksportør av kraft i november 2011. Norge eksporterte da 2171 GWh., mens importen var på 162 GWh – altså en netto eksport på 2009 GWh. Dette er den største eksport noensinne siden statistikken over dette startet i 1979.
Selv om siste del av 2011 både var våt og mild, må man med overstående opplysninger som utgangspunkt stille seg spørsmål om hvor mye mer kraft Norge pr. i dag trenger å bygge ut.
Ifølge tall fra Eidsiva er potensialet for den største utbyggingen gjennom Tolga – utbygging av strekningen Hummelvoll - Eidsfossen, beregnet til å kunne produsere 190 GWh. Paradokset med eksport av overskuddskraft blir enda større når man vet at det pr. i dag ligger inne ca. 600 konsesjonssøknader hos NVE for utbygging av nye vind- og vannkraftverk. Dette er både store og små anlegg.
Et betimelig spørsmål blir da: er det riktig at Norge skal ødelegge stadig mer av gjenværende natur for å produsere el-kraft til eksport?
...................................................................
ws
Fiske og rekreasjon
ws
ws
ws 
Fisket i øvre deler av Glåma er godt. Bl.a. ørret, harr, sik, abbor og lake, er fiskeslag det er mulig å fiske etter, på strekningen i Tolga kommune. Strekningen betegnes som en av de beste fiskeelvene i Europa, og besøkes av fiskere fra hele verden.
...................................................................
ws
Motstand nytter!

Et tydelig bevis på at bevistgjøring, målrettet arbeide, og motstand mot kraftutbygging nytter er Vestsida - Vigdølasaken. Både rådmannens innstilling og formannskapets vedtak den 12.10.11 var negativ til utbygging. En klar etappeseier. Imidlertid gjenstår behandling av saken i Luster kommunestyre, og OED (Olje og energidepartementet). Mye taler imidlertid for at dersom kommunestyret også sier nei, så vil ikke OED overprøve dette.
Les mer om saken: klikk her
....................................................................
ws
Nåværende og fremtidige kraftsituasjon i Norge
I intervju med administrerende direktør i Norsk Industri - Stein Lier Hansen, på radioprogrammet Natur-Redaksjonen lørdag den 4. februar 2012, kom programleder Arnulf Møllerstad inn på bla . Norges nåværende og fremtidige kraftsituasjon. I denne forbindelse uttalte Lier Hansen at det er overkapasitet på kraft i Norge nå, og i hvert fall 10 til 20 år fremover.
Både til industri og privathusholdninger. Videre var Lier Hansen klar på at vi burde ta i bruk ny teknologi så raskt som mulig.
Avslutningsvis kom han inn på at miljøbevegelsene har litt vanskelige forhold i dag, og kommer ikke så lett igjennom med sine synspunkter pga. nedgangstidene i Europa , men organisasjonene er likevel svært nødvendige. Natur- og ungdom ble her framhevet.
...................................................................

ws
Konsekvensutredningen er ferdig
.
Tolga Kraftverk.
Utredning av konsekvenser for bunndyr og fisk.
Jon Museth, Stein Ivar Johnsen, Odd Terje Sandlund, Jo Vegar Arnekleiv,
Gaute Kjærstad, Morten Kraabøl.
Les utredningen: klikk her (.pdf)
...................................................................
ws
Konsekvensutredningene for Tolgafallene.
Konsekvensutredninger: klikk her 
Tolga kommunes hjemmeside: klikk her

...................................................................
ws
Høringsfrister
ws
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har nå sendt ut konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk på høring. Høringsfrist er satt til 10. august 2013. Vi tror det vil være viktig for motstandsarbeidet og saken generelt at flest mulig inngir merknad til NVE. Samtidig vil det være viktig at man går gjennom konsekvensutredningene, og ser etter feil, mangler og annet som kan påvirke prosessen/kreve tilleggsutredning + tilkjennegir dette skriftlig overfor NVE innen høringsfristen.
- NVE: klikk her
- NVE Tolga kraftverk: klikk her

ws
ws
<< tilbake til forrige side